Parenteel van Jacob Diorres AB3+ASN72


Jacob ------- (1)
 ~08-05-1718 Beetgum
 †<1723 Beetgum
Douke ------ (1)
 ~04-06-1719 Beetgum
Jiedske Andringa
 ~11-09-1757 Wommels
Anna M. Andringa
 ~02-06-1765 Welsrijp
 †09-03-1837 Franeker
X 15-05-1790 Franeker 
Johannes Brouwer
 ~07-05-1769 Franeker
 †30-03-1806 Franeker
Djurrigje Andringa
 ~21-06-1767 Welsrijp
Johanneske J. Andringa
 ~16-05-1770 Welsrijp
 †01-03-1842 Leeuwarden
X 02-04-1797 Lemmer 
Albert J. de Jong
 *04-11-1770 Lemmer
 †19-04-1837 Leeuwarden
Jacob D. Andringa (U11) (1)
 ~14-03-1723 Beetgum
X 12-12-1756 Wommels 
Gertje J. Janzon
 *17-04-1732 Wommels
Reinsck ------ (1)
 ~12-01-1727 Beetgum
 †<1733
Jetske B. Andringa
 *10-12-1761 Dongjum
 †10-10-1846 Franeker
X 
Marten Y. Ymessen
 ~22-04-1761 Franeker
 †11-03-1849 Franeker
Jurre Andringa
 *30-07-1763 Dongjum
Rinske Ritsma
 *1800 Grijpskerk
Trijntje B. Andringa
 *01-03-1765 Dongjum
 †23-10-1843 Franeker
X 04-05-1794 Franeker 
Albert H. Ritsma
 ~1769
 †20-03-1814 Visvliet
Johanneske D. Andringa
 *23-02-1793 Hitzum
 †14-02-1848 Franeker
X (1) 28-05-1813 Tzum 
Botte W. Dijkstra
 *01-05-1764 Achlum
 †28-06-1823 Tzum
X (2) 14-02-1830 Franekeradeel 
Johannes J. de Zwart
 *24-07-1797 Peins
 †26-01-1858 Franeker
Reinskje D. Andringa
 *07-06-1794 Tzum
 †21-06-1839 Tzum
X 13-06-1811 Hennarderadeel 
Johannes F. Schultetus
 *19-03-1780 Waaxens
 †02-05-1838 Harlingen
Dirk Andringa
 *18-03-1823 Tzum
 †21-02-1827
Eelkjen Andringa
 *17-08-1824 Tzum
 †24-03-1826
Dirk Andringa
 *08-06-1829 Tzum
Eelkjen B. Andringa
 *20-03-1832
X (1) 26-12-1858 Franeker 
Tjeerd P. Reitsma
 *07-06-1826 Tzum
X (2) 06-11-1895 Amsterdam 
Willem Piebenga
 ~1830
Bauke D. Andringa (U1211)
 *13-03-1796 Tzum
 †25-11-1843 Franeker
X 17-05-1822 Franekeradeel 
Marijke H. Froon
 ~27-10-1801 Huizum
Pieter D. Andringa
 *04-01-1798 Tzum
 †14-05-1887 Tzum
Jetske D. Andringa
 *1803 Tzum
 †18-12-1880 Tzum
X 18-05-1823 Franekeradeel 
Melle H. van Dijk
 *21-01-1801 Tzum
 †25-02-1861 Tzum
Dirk B. Andringa (U121)
 *05-08-1768 Boer
 †02-06-1843 Tzum
X 28-05-1792 Hitzum 
Grietje P. Galema
 *01-11-1770 Midlum
 †01-09-1837 Tzum
Pieter Andringa
 *16-12-1770 Boer
 †<1773
Pietje B. Andringa
 *18-01-1773 Boer
 †16-06-1850 Hitzum
X 23-04-1809 Hitzum 
Jan W. Salverda
 ~1775
 †26-06-1851 Hitzum
Antje B. Andringa
 *30-11-1774 Boer
 †23-02-1850 Tzum
Reinskje D. Andringa (U12) (2)
 ~28-06-1733 Beetgum
 †12-01-1818 Franeker
X 23-11-1760 Dongjum 
Bauke D. Andringa
 ~25-07-1733 Schalsum
 †07-12-1812 Hitzum
Antie ------ (2)
 ~04-02-1736 Beetgum
Michiel ------ (2)
 ~13-04-1738 Dronrijp
Pieter ------ (2)
 ~02-04-1741 Dronrijp
Djurre J. ------ (U1)
 †<1748
X (1) 26-09-1717 St. Anna parochie 
Ytske B. Baard
 †<1732
X (2) 14-09-1732 Peins 
Trientje Michiels
 ~20-03-1707 Peins
Jacob D. ------ (U)
X 1680 Beetgum 
Reinsck H. ------
Djurre J.
X 1633 Vrouwenparochie 
Grietje J. ------
Jacob D. AB3+ASN72
X 
Trijn R. -------
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 26-11-2020 13:17:34
Man
Vrouw
M/V
1.1.1.1.1 ♂
Jacob -------
leeftijd: ~< 5 jaar
~08-05-1718 Beetgum
<1723 Beetgum
1.1.1.1.2 ♂
Douke ------
~04-06-1719 Beetgum
1.1.1.1.3.1 ♀
Jiedske Andringa
~11-09-1757 Wommels
1.1.1.1.3.2 ♀
Anna Maria Andringa
leeftijd: ~71 jaar
~02-06-1765 Welsrijp
09-03-1837 Franeker
huwelijk 15-05-1790 in Franeker met
Johannes Brouwer
leeftijd: ~36 jaar
~07-05-1769 Franeker
30-03-1806 Franeker
1.1.1.1.3.3 ♀
Djurrigje Andringa
~21-06-1767 Welsrijp
1.1.1.1.3.4 ♀
Johanneske Jacobs Andringa
leeftijd: ~71 jaar
~16-05-1770 Welsrijp
01-03-1842 Leeuwarden
huwelijk 02-04-1797 in Lemmer met
Albert Jochums de Jong
leeftijd: 66 jaar
*04-11-1770 Lemmer
19-04-1837 Leeuwarden
1.1.1.1.3 ♂
Jacob Diurres Andringa (U11)
~14-03-1723 Beetgum
huwelijk 12-12-1756 in Wommels met
Gertje Johannes Janzon
*17-04-1732 Wommels
1.1.1.1.4 ♂
Reinsck ------
leeftijd: ~< 6 jaar
~12-01-1727 Beetgum
<1733
1.1.1.1.5.1 ♀
Jetske Baukes Andringa
leeftijd: 84 jaar
*10-12-1761 Dongjum
10-10-1846 Franeker
huwelijk met
Marten Ymes Ymessen
leeftijd: ~87 jaar
~22-04-1761 Franeker
11-03-1849 Franeker
1.1.1.1.5.2 ♂
Jurre Andringa
*30-07-1763 Dongjum
1.1.1.1.5.3.1 ♀
Rinske Ritsma
*1800 Grijpskerk
1.1.1.1.5.3 ♀
Trijntje Baukes Andringa
leeftijd: 78 jaar
*01-03-1765 Dongjum
23-10-1843 Franeker
huwelijk 04-05-1794 in Franeker met
Albert Hendriks Ritsma
leeftijd: ~44 of 45 jaar
~1769
20-03-1814 Visvliet
1.1.1.1.5.4.1 ♀
Johanneske Dirks Andringa
leeftijd: 54 jaar
*23-02-1793 Hitzum
14-02-1848 Franeker
relaties:
(1) huwelijk 28-05-1813 in Tzum met
Botte Wouters Dijkstra
leeftijd: 59 jaar
*01-05-1764 Achlum
28-06-1823 Tzum
(2) huwelijk 14-02-1830 in Franekeradeel met
Johannes Jans de Zwart
leeftijd: 60 jaar
*24-07-1797 Peins
26-01-1858 Franeker
1.1.1.1.5.4.2 ♀
Reinskje Dirks Andringa
leeftijd: 45 jaar
*07-06-1794 Tzum
21-06-1839 Tzum
huwelijk 13-06-1811 in Hennarderadeel met
Johannes Formers Schultetus
leeftijd: 58 jaar
*19-03-1780 Waaxens
02-05-1838 Harlingen
1.1.1.1.5.4.3.1 ♂
Dirk Andringa
leeftijd: 3 jaar
*18-03-1823 Tzum
21-02-1827
1.1.1.1.5.4.3.2 ♀
Eelkjen Andringa
leeftijd: 1 jaar
*17-08-1824 Tzum
24-03-1826
1.1.1.1.5.4.3.3 ♂
Dirk Andringa
*08-06-1829 Tzum
1.1.1.1.5.4.3.4 ♀
Eelkjen Baukes Andringa
*20-03-1832
relaties:
(1) huwelijk 26-12-1858 in Franeker met
Tjeerd Pieters Reitsma
*07-06-1826 Tzum
(2) huwelijk 06-11-1895 in Amsterdam met
Willem Piebenga
~1830
1.1.1.1.5.4.3 ♂
Bauke Dirks Andringa (U1211)
leeftijd: 47 jaar
*13-03-1796 Tzum
25-11-1843 Franeker
huwelijk 17-05-1822 in Franekeradeel met
Marijke Hendriks Froon
~27-10-1801 Huizum
1.1.1.1.5.4.4 ♂
Pieter Dirks Andringa
leeftijd: 89 jaar
*04-01-1798 Tzum
14-05-1887 Tzum
1.1.1.1.5.4.5 ♀
Jetske Dirks Andringa
leeftijd: 76 of 77 jaar
*1803 Tzum
18-12-1880 Tzum
huwelijk 18-05-1823 in Franekeradeel met
Melle Hanzes van Dijk
leeftijd: 60 jaar
*21-01-1801 Tzum
25-02-1861 Tzum
1.1.1.1.5.4 ♂
Dirk Baukes Andringa (U121)
leeftijd: 74 jaar
*05-08-1768 Boer
02-06-1843 Tzum
huwelijk 28-05-1792 in Hitzum met
Grietje Pieters Galema
leeftijd: 66 jaar
*01-11-1770 Midlum
01-09-1837 Tzum
1.1.1.1.5.5 ♂
Pieter Andringa
leeftijd: < 3 jaar
*16-12-1770 Boer
<1773
1.1.1.1.5.6 ♀
Pietje Baukes Andringa
leeftijd: 77 jaar
*18-01-1773 Boer
16-06-1850 Hitzum
huwelijk 23-04-1809 in Hitzum met
Jan Wybes Salverda
leeftijd: ~75 of 76 jaar
~1775
26-06-1851 Hitzum
1.1.1.1.5.7 ♀
Antje Baukes Andringa
leeftijd: 75 jaar
*30-11-1774 Boer
23-02-1850 Tzum
1.1.1.1.5 ♀
Reinskje Diurres Andringa (U12)
leeftijd: ~84 jaar
~28-06-1733 Beetgum
12-01-1818 Franeker
huwelijk 23-11-1760 in Dongjum met
Bauke Dirks Andringa
leeftijd: ~79 jaar
~25-07-1733 Schalsum
07-12-1812 Hitzum
1.1.1.1.6 ♀
Antie ------
~04-02-1736 Beetgum
1.1.1.1.7 ♂
Michiel ------
~13-04-1738 Dronrijp
1.1.1.1.8 ♂
Pieter ------
~02-04-1741 Dronrijp
1.1.1.1 ♂
Djurre Jacobs ------ (U1)
<1748
relaties:
(1) huwelijk 26-09-1717 in St. Anna parochie met
Ytske Beerents Baard
<1732
(2) huwelijk 14-09-1732 in Peins met
Trientje Michiels
~20-03-1707 Peins
1.1.1 ♂
Jacob Djurres ------ (U)
huwelijk 1680 in Beetgum met
Reinsck Hobbes ------
1.1 ♂
Djurre Jacobs
huwelijk 1633 in Vrouwenparochie met
Grietje Jans ------
1 ♂
Jacob Diorres AB3+ASN72
huwelijk met
Trijn Rompckes -------